Riktlinjer om ledigheter utanför skolloven

Angående ledigheter utanför skolloven

Enligt skollagen 7 kap. 18 § får en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskild angelägenhet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Jag vill understryka vikten av att en elev alltid är närvarande, för att nå goda studieresultat. För att kunna tillgodogöra sig undervisningen behöver eleven vara i skolan där undervisningen bedrivs.

Frågan om elevs ledighet har aktualiserats inom Stockholms stad och vår policy är att tillämpa lagen utifrån lagstiftarens intention, och vi kommer därför att vara restriktiva med att bevilja längre ledighet.

Enligt skollagen har rektor ingen möjlighet att bevilja ledighet för semester, dock kan rektor bevilja ledighet för enskild angelägenhet. Rektor eller den som har delegation på att bevilja ledigheter gör alltid en individuell bedömning av varje ledighetsansökan.

Ditt barns mentor har delegation på att bevilja ledighet upp till en dag för enskilda angelägenheter. Biträdande rektor har delegation på att bevilja ledigheter upp till 10 dagar för enskilda angelägenheter. Övriga ansökningar om ledigheter hanteras endast av rektor.

Henrik Nöbbelin

Rektor Alviksskolan/Ulvsundaskolan

Dela:
Kategorier: