Till innehåll på sidan

Hörselklasser

.

En bra start i livet

På vår skola får elever med hörselnedsättning möjlighet att delta i undervisning, utan att hörselnedsättningen begränsar dem. Här finns gott om andra personer med hörselnedsättning i alla åldrar att identifiera sig med och man kan i en trygg miljö bygga upp sin egen identitet och tillägna sig kunskap. Vi vill ge våra elever en bra start i livet. När de slutar Alviksskolan ska de bara väl rustade för ett livslångt lärande och och för ett innehållsrikt och spännande liv.

Alviksskolan hörselklasser är en del av en kommunal grundskola med elever från åk F till åk nio samt ett fritidshem. Alviksskolan har totalt ca 1000 elever varav ca 110 i hörselklass. Hörselklasserna finns i två byggnader, båda specialbyggda för att möta elever med hörselnedsättning.

 

Dialog och delaktighet

Alvikskolans mål är lärande, trygghet och inflytande. Lusten att lära och möjligheten att utvecklas utifrån elevernas individuella förutsättningar är det som genomsyrar vårt arbete.

Gemensamt för alla elever i hörselklass är att deras hörselnedsättning är sådan att eleverna inte kan uppnå full delaktighet i en grundskola med stora klasser och begränsade möjligheter till hörseltekniska och akustiska anpassningar av lokalerna.

I vår undervisning är dialogen i fokus. Kommunikationen sker på talad svenska. En del av våra elever klarar sig utmärkt med hörseltekniska hjälpmedel och läppavläsning som stöd medan andra i vissa situationer även har behov av ett visuellt stöd i form av stödtecken, det vill säga tecken lånade från teckenspråket. För att dialogen ska fungera bra är grupperna små, det är viktigt att alla aktivt kan delta i kommunikationen. Klassrummen är byggda och utrustade för att ge en så god ljudmiljö och ljusmiljö som möjligt och vi arbetar medvetet med språk, kommunikation och identitetsutveckling i alla skolans miljöer.

 

Alviksskolan hörselklasser har en utökad timplan med teckenspråk för hörande från åk 4, vilket innebär att det är ett obligatoriskt och betygsgrundande ämne för alla elever i hörselklasserna på skolan. En del av våra elever har tidigt kommit i kontakt med teckenspråk och använder det i varierande grad för sin kommunikation.

Våra  grundskoleelever med hörselnedsättning följer samma läroplan och kursplaner som den övriga grundskolan. Våra hörselklasser är en del av en stor grundskola. Vi har gemensam skolgård, matsal, elevvård och klassrum för att praktiskt estetiska ämnena. Flera lärare arbetar både i hörselklass och i skolans övriga klasser.

 

Trygghet och gemenskap

För att skapa trygghet i skolan och fritidsmiljön arbetar vi för gemenskap och samhörighet. Målet är att våra elever ska utvecklas till trygga, sociala och självständiga människor. Våra elever med hörselnedsättning ska ha insikt i vad det innebär att ha en hörselnedsättning och ha goda strategier för att möta sin omvärld. Vi arbetar därför aktivt med våra profilmål tillsammans med eleverna, vilket vi har valt att kalla verktyg för livet. Vi vill medverka till att eleverna utvecklas till aktiva deltagare i samhällslivet och att de förstår sina rättigheter och skyldigheter, så att de som ansvarskännande människor kan bidra till att utveckla samhället.

 

Fritidshemmens verksamhet

Fritidsverksamheten från år F till sex erbjuder omsorg före och efter skoldagen och är fördelade på F-3 (Stjärngården) och 4-6 (Mångården). Fritids och skola har en nära samverkan, samt bidrar gemensamt till att målen i läroplanen uppfylls. Verksamheten arbetar för den enskilda elevens utveckling och dess möten med andra, inriktningen är att stärka elevernas självkänsla och sociala kompetens.

 

Specialbyggda skolhus

Hörselklassernas verksamhet bedrivs i två specialbyggda hus, båda byggda speciellt för att möta behoven hos barn och ungdomar med hörselnedsättning. Skolhusen erbjuder en rad tekniska lösningar som minimerar störande ljud, både inne i lokalerna och utifrån. Tack vare detta kan eleverna lättare höra sina klasskamrater och lärare, de orkar koncentrera sig längre och kvaliteten på undervisningen blir bättre. Dessutom möter det nya skolhuset högt ställda krav på luftkvalitet och trivsel. Stor omsorg har lagts vid skolhusets placering på Alvikskolans skolgård. Platsen är vald för att lågfrekventa ljud från flygplan, gatutrafik, tunnelbana och spårväg samt elektromagnetiska fält ska störa så lite som möjligt.

 

Exempel på byggnadstekniska lösningar:

Skolans halvmeter tjocka väggar fungerar som ett skal som stänger ute ljud utifrån.
Tegelfasaden är byggd separat från de inre betongväggarna och luftutrymmet däremellan fungerar som en ljuddämpare.
I alla fönster sitter dubbla specialglas.
I innertaket sitter ljuddämpande betongblock.
Klassrummen har snedställda väggar som bidrar till att ljuden riktas mot eleverna.
Speciella hörselslingor ligger i klassrummens golv och tak.
Ventilationen är specialbyggd för att ge minimalt med lågfrekventa ljud och dessutom känner systemet av hur många som befinner sig i lokalerna och styr lufttillförseln utifrån detta.
Val av material i klassrummen i kombination med vinklar på väggar och tak bidrar till att maximera vissa frekvenser och optimera ljudet så att rösterna i klassrummet kan höras så bra som möjligt.
För att barnen ska kunna läsa på läpparna är ljuset viktigt. Eftersom utomhusljuset varierar beroende av tid på dagen, årstid och väderlek, finns det sensorer i huset som känner av hur mycket ljus som kommer utifrån och justerar belysningen så att ljuset inomhus alltid är optimalt.
Våra lokaler är dessutom väl anpassade för rörelsehindrade.

 

 

Rutiner för elever som söker till Alvikskolan

Inför förskoleklass erbjuder Alvikskolan ett öppet hus. Under öppet hus får du möjlighet att möta oss som arbetar i hörselklass och att titta på lokalerna. För att ta del av de blanketter som krävs vid ansökan vänder du dig till biträdande rektor, Johanna Melin (F-3) och Emma Ederyd (4-9). Skolvalsperioden inför förskoleklass följer samma tidsperiod som Stockholm stad och brukar ligga mellan 15 februari-15 mars. När beslut om skolplacering är tillstyrkt, inbjuds alla blivande förskoleklassbarn med föräldrar gemensamt till en introduktionsdag för att möta blivande klasskamrater och klasslärare. Elever som söker till Alviksskolan kommer från hela Storstockholm. De yngre eleverna åker taxi mellan skolan och hemmet.

 

Vi får regelbundet nya elever i olika åldrar till våra hörselklasser. Är du intresserad av att veta mer om skolans verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Dela: